Ընթացիկ Նորություններ

Ռազմավարական օգնական և ծրագրերի համակարգող

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ


«Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամը (ՁԻՀ) փնտրում է բարձր մոտիվացիայով և հմուտ անհատի՝ որպես Տնօրենի ռազմավարական օգնական և ծրագրերի համակարգող մեր դինամիկ թիմին միանալու նպատակով։   


«Խաղային տեխնոլոգիաների հիմունքներ» դասընթաց

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Խաղային տեխնոլոգիաների հիմունքներ» դասընթաց

 

Սիրո՞ւմ ես ծրագրավորում և ստեղծարա՞ր ես, հետաքրքրությունդ դարձրու քո ապագա մասնագիտությունը։
«Կոկա-Կոլա Հելլենիկ Արմենիա»-ն և «Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» hիմնադրամը՝ «Խաղային տեխնոլոգիաների էկոհամակարգն՝ ի նպաստ երիտասարդության հզորացման» ծրագրի ներքո և ԱՄՆ ՄԶԳ կողմից ֆինանսավորվող «Հայաստանում աշխատուժի զարգացման» ծրագրի հետ համագործակցությամբ, տալիս են քեզ այդ հնարավորությունը։

Մեկնարկել է «Խաղային տեխնոլոգիաների հիմունքներ» 4-ամսյա անվճար դասընթացների մասնակցության հայտերի ընդունումը։
Մրցույթ՝ համակարգչային սարքավորումների մատակարարման համար

20.01.2016

 

Մրցութային հրավեր համակարգչային սարքավորումների մատակարարում իրականացնելու համար  


Հայտերի ներկայացման սույն հրավերը ներկայացվում է ի լրումն սույն ծրագրի Գնումների գլխավոր ծանուցմանը (ԳԳԾ), որը UNDB online ինտերնետային կայքում զետեղվել է 2010թ-ի հոկտեմբերի 13-ին:  


Հայաստանի Հանրապետությունը «Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկից» (ՎԶՄԲ) վարկ է ստացել` «էլեկտրոնային հասարակության և մրցունակության համար նորարարության ծրագրի» ծախսերի ֆինանսավորման համար, և վերջինս նպատակ ունի է այս վարկի միջոցների մի մասն օգտագործել Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի /ՎՏԿ/ և Նորարարական լուծումների և տեխնոլոգիաների կենտրոնի /ՆԼՏԿ/ համար համակարգչային սարքավորումների մատակարարման թիվ ICB No: EIC-2.5.1-G-2a-ի Հայտերի ներկայացման հրավերի համատեքստում` համաձայնագրի շրջանակներում վճարումների կատարման համար:


«Ձեռնարկությունների Ինկուբատոր Հիմնադրամը» /ՁԻՀ/ և ՀՀ ֆինանսների նախարարության «Արտասահմանյան ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն» ՊՀ-ն /ԱՖԾԿԿ/ այժմ հրավիրում են պահանջներին համապատասխանող հայտատուներին ներկայացնել կնքված հայտեր Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի /ՎՏԿ/ և Նորարարական լուծումների և տեխնոլոգիաների կենտրոնի /ՆԼՏԿ/ համար համակարգչային սարքավորումների մատակարարման թիվ ICB No: EIC-2.5.1-G-2a մրցույթին մասնակցելու նպատակով:


Մրցույթը կանցկացվի 2004թ-ի մայիսին հրապարակված և 2006թ-ի հոկտեմբերին և 2010թ-ի մայիսին վերանայված «ՎԶՄԲ փոխառությունների և ՄԶԸ վարկերի շրջանակներում գնումների համար» ՀԲ ուղեցույցներով սահմանված Միջազգային մրցակցային մրցույթի (ՄՄՄ) ընթացակարգերի համաձայն: Հայտ կարող են ներկայացնել Ուղեցույցների շրջանակներում սահմանված թույլատրելի երկրներից բոլոր հայտատուները:        


Հետաքրքրված համապատասխանող Հայտատուները կարող են հետագա տեղեկություններ ձեռք բերել ՀՀ ֆինանսների նախարարության «Արտասահմանյան ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն» ՊՀ-ից և ուսումնասիրել մրցութային փաստաթղթերը ստորև նշված հասցեում տեղական ժամանակով 9:00-ից մինչև 18:00:


Որակավորման պահանջները ներառում են. 

(ա) Ֆինանսական կարողություններ. 

Հայտատուն պետք է ներկայացնի փաստաթղթային հավաստում առ այն, որ վերջինս բավարարում է հետևյալ ֆինանսական պահանջներին՝           

  • Վերջին երեք տարիների /2012-2014թթ/ նվազագույն միջին տարեկան շրջանառությունը պետք է կազմի 600,000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք գումար,
  • Հայտատուն պետք է ներկայացնի վերջին երեք տարիների /2012-2014թթ/ համար հաշվետվություններ ֆինանսական վիճակի վերաբերյալ, ինչպիսիք են շահութահարկի կամ ԱԱՀ-ի հաշվարկի հաշվետվությունները:     

(բ) Փորձ և տեխնիկական կարողություն.

Հայտատուն պետք է փաստաթղթային փաստարկ ներկայացնի` ցույց տալու համար, որ վերջինս համապատասխանում է փորձառության հետևյալ պահանջին/ներին՝      

  • Նմանատիպ ապրանքների մատակարարման և/կամ արտադրման նվազագույնը 3 տարվա փորձ:
  • Վերջին 3 տարիների ընթացքում առնվազն մեկ նմանատիպ ապրանքների մատակարարման հայտի արժեքից ոչ պակաս գումարի պայմանագրի հաջողությամբ իրականացում` ներկայացնելով պայմանագրի և ատակարարված ապրանքների Ընդունման ակտի պատճենները:
  • Օտարերկրյա Մասնակցին, որը գործունեություն չի ծավալում Գնորդի երկրում, պայմանագիրը շնորհելու դեպքում նրան այդ երկրում պետք է ներկայացնի իր  Գործակալը, որը իրազոր կլինի մատակարարումից հետո իրականացնել Մատակարարի երաշխիքային սպասարկման պարտավորությունները /Սա պայմանագրի շնորհման պայման է/:           

Համատեղ ձեռնարկությամբ հանդես գալու դեպքում, ՀՁ-ի յուրաքանչյուր գործընկերը պետք է բավարարի Ֆինանսական կարողությունների, փորձառության և տեխնիկական կարողությունների պահանջներին:   


(գ) Հայտատուն պետք է փաստաթղթային փաստարկ ներկայացնի` ցույց տալու համար, որ վերջինիս առաջարկած ապրանքները բավարարում են  հետեւյալ պահանջին՝    

Սույն Պայմանագրի շրջանակում մատակարարվող ապրանքները, բացառությամբ Տեխնիկական մասնագրերի 4,5,6,7,22,23,38,39,40 և 41 կետերի, պետք է ունենան ISO 9001:2008 կամ համարժեք սերտիֆիկատ:


Տեղական շուկայում արտադրվող որոշակի ապրանքների նկատմամբ գնային արտոնության գործակից չի կիրառվելու:

Լրացուցիչ մանրամասները ներկայացված են մրցութային փաթեթում:          


Հետաքրքրված հայտատուները կարող են ձեռք բերել անգլերեն  լեզվով մրցութային փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ստորեւ ներկայացվող հասցեով գրավոր դիմում ներկայացնելով և 50 ԱՄՆ դոլար օտարերկրյա մասնակիցների դեպքում և 20,000 ՀՀ դրամ տեղական մասնակիցների դեպքում չփոխհատուցվող գումար վճարելով: Վճարման մեթոդը կլինի նշված գումարի փոխանցումը ԱՖԾԿԿ-ի` ստորև ներկայացվող հաշվեհամարին: Մրցութային փաստաթղթերի տպագիր տարբերակը կփոխանցվի Հայտատուի ներկայացուցչին: Հայտատուների հարմարության համար, վերջիններիս խնդրանքով Մրցութային փաստաթղթերի ոչ պաշտոնական էլեկտրոնային տարբերակը կուղարկվի էլ. փոստով: Տպագիր և էլեկտրոնային տարբերակների միջև անհամապատասխանության դեպքում կգերակայի տպագիր տարբերակը:


Հաշվեհամարի մանրամասներն են` 

Արտասահմանից վճարման համար.       

Միջնորդ բանկ` JPMorgan Chase Bank, N.A., New York, NY USA

SWIFT BIC: CHAS US 33               

Հաշիվ` 001 1 010782

Ստացողի բանկ` ՀՀ Կենտրոնական բանկ, Երևան, ՀՀ

SWIFT BIC: CBRA AM 22

Ստացող` ՀՀ Ֆինանսների նախարարության ԱՖԾԿԿ ՊՀ

Հաշիվ` 900000900564


Տեղական վճարումների համար.

Ստացող՝ ՀՀ Ֆինանսների նախարարության ԱՖԾԿԿ ՊՀ

ՀՎՀՀ`180255188

Ստացողի բանկը՝ ՀՀ Ֆինանսների Նախարարության Կենտրոնական գանձապետարան

Հաշիվ: 900000900564 (ՀՀ դրամ)   

 

Հայտերը պետք է ներկայացվեն ստորև նշված հասցեով, մինչև 2016թ. մարտի 1-ը, ժ. 15:00 (տեղական ժամանակ): Հայտերը չի թույլատրվում ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով: Ուշացված հայտերը կմերժվեն: Հայտերը կբացվեն հայտատուի ներկայացուցիչների ներկայությամբ` 2016թ. մարտի 1-ին ժ.15:00 (տեղական ժամանակ): Բոլոր հայտերը պետք է ապահովված լինեն Հայտի երաշխիքով:  Հայտի երաշխիքի գումարը պետք է կազմի 12,000 ԱՄՆ դոլար կամ դրան համարժեք ազատ փոխարկելի այլ արժույթով գումար:      


Վերոշարադրյալ հղում կատարված հասցեն հետեւյալն է` 

պրն. Էդգար Ավետյան

Գործադիր տնօրեն

ՀՀ ֆիանանսների նախարարության «Արտասահմանյան ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն» ՊՀ /ԱՖԾԿԿ/

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

3-րդ հարկ, Տիգրան Մեծի 4,

Երևան 0010, Հայաստանի Հանրապետություն

Հեռ` (+374-11) 910 581, 910 590 

Ֆաքս` (+374-10) 545 708

Էլ. փոստ`[email protected]
Վերադարձ
Կապ | Մեր մասին | Ծրագրեր | Ծառայություններ | Նորություններ | Հետազոտություններ | ՈՒղեցույցեր | R&D Էկոհամակարգ | ԲԼՈԳ