Ընթացիկ Նորություններ

Ինժեներական քաղաքի Գործառնական հարցերի պատասխանատու

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ


«Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամը (ՁԻՀ) փնտրում է Ինժեներական քաղաքի Գործառնական հարցերի պատասխանատու:

Ռազմավարական օգնական և ծրագրերի համակարգող

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ


«Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամը (ՁԻՀ) փնտրում է բարձր մոտիվացիայով և հմուտ անհատի՝ որպես Տնօրենի ռազմավարական օգնական և ծրագրերի համակարգող մեր դինամիկ թիմին միանալու նպատակով։   


Հայտարարվում է խորհրդատվական ընկերությունների ընտրության մրցույթ

20.04.2015

Հայտարարվում է խորհրդատվական ընկերությունների ընտրության մրցույթ

 

ՀՀ ֆինանսների նախարարության «Արտասահմանյան ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն» պետական հիմնարկը հայտնում է, որ Համաշխարհային բանկի «Էլ. հասարակության և մրցունակության համար նորարարության» վարկային ծրագրի շրջանակում  «Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի /ք. Վանաձոր/ հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն» և «Նորարարարական լուծումների և տեխնոլոգիաների կենտրոնի /ք.Երևան/ հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն» իրականացնելու նպատակով հայտարարվում է խորհրդատվական ընկերությունների ընտրության մրցույթ: Ընտրված խորհրդատվական ընկերությունները պետք է իրականացնեն հիմնանորոգման աշխատանքների ընդհանուր հսկողությունը, ապահովեն աշխատանքների կատարման բարձր որակը և համապատասխանությունը աշխատանքների կատարման ժամանակացույցի, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի, կանոնակարգերի, շինարարության հետ կապված իրավահարաբերությունները կարգավորող ՀՀ օրենսդրության պահանջների և գործող շինարարական նորմերի հետ:
Խորհրդատուն պետք է իրականացնի հետևյալ առաջադրանքները`

 • կազմակերպի պարբերական այցելություններ հիմնանորոգվող տարածք Պատվիրատուի հետ համաձայնեցրած ժամանակացույցին համաձայն,
 • հետևի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման որակին, ինչպես նաև ստուգի դրանց կատարման համապատասխանությունը նախագծերի, շինարարական և անվտանգության նորմերի, չափորոշիչների ու տեխնիկական մասնագրերի հետ,
 • ստուգի հավաստագրերի և հիմնանորոգման համար օգտագործված նյութերի որակը հաստատող լաբորատոր անալիզների ու ստուգումների արդյունքները: Կատարված աշխատանքների որակի անբավարարության դեպքում համապատասխան գրությամբ արգելի դրանց շահագործումը,
 • ստուգի, արդյո՞ք հիմնանորոգվող տարածքում առկա են բոլոր անհրաժեշտ նշագրումները հիմնանորոգման աշխատանքների ողջ ընթացքում,
 • ստուգի, արդյո՞ք ապահովված են աշխատողների առողջության և անվտանգության պահպանման կանոնները, 
 • ստուգի շինարարական աղբի հավաքման և շինհրապարակում պահուստավորման պայմանները,
 • գրանցի բոլոր զննումների արդյունքները, դիտողությունները և հայտնաբերված թերությունները և առաջարկի այդ թերությունները շտկելու հնարավոր տարբերակներ,
 • կազմի թերի աշխատանքների և էական խախտումների ցուցակ, նշելով դրանց վերացման ժամկետները և անհապաղ տեղեկացնի ՁԻՀ-ին,
 • վարի հիմնանորոգման ընդհանուր աշխատանքների մատյան, կատարի ամենօրյա կանոնավոր գրանցումներ ավարտված աշխատանքների մասին,
 • ստորագրի կատարողական ակտերը, որոնք կապալառուն ներկայացնում է վճարում ստանալու համար:Խորհրդատուն պատասխանատու է կատարողական ակտերով ավարտված աշխատանքների պիտանիության և  որակի համար, 
 • ստորագրի աշխատանքների ավարտումը հաստատող միջանկյալ և վերջնական ակտեր,
 • դադարեցնի աշխատանքները, եթե դրանք իրականացվում են հաստատված նախագծերի, տեխնիկական մասնագրերի, շինարարական նորմերի խախտումներով կամ անորակ նյութերի, կառուցվածքների և կոնստրուկցիաների օգտագործմամբ, 
 • կապալառուին հրահանգի առկա թերությունների և խախտումների շտկման վերաբերյալ և այլն: 

Ծառայությունները նախատեսվում է իրականացնել 2015թ. հուլիսից  մինչև շինարարության ավարտը:
Խորհրդատուն պետք է բավարարի հետևյալ որակավորման չափանիշներին, նա պետք է ունենա`

 • Շինարարության վերահսկիչի առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ, 
 • ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության 2008թ. թիվ I - 3.01.01 «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգի» իմացություն,
 • Հայկական և/կամ օտարերկրյա ընկերությունների պատվերով իրականացված առնվազն 2 նմանատիպ վերահսկողական աշխատանքների փորձ,
 • Հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության արտոնագիր:

Վերը շարադրված պահանջներին համապատասխանող խորհրդատվական ընկերությունները կարող են մինչև սույն թվականի մայիսի 22-ը ներկայացնել հետաքրքրվածության հայտեր անհրաժեշտ տեղեկություններով (ընկերության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվություն` ընդհանուր աշխատանքային փորձի, այդ թվում վերջին տարիներին նմանատիպ հանձնարարականների իրականացման փորձի, վերը նշված պահանջներին բավարարող անձնակազմի առկայության վերաբերյալ, հիմնական աշխատակազմի կենսագրական թերթիկները և այլն) ստորև նշված հասցեով: 


Ընկերությունները կարող են դիմել վերոնշյալ մեկ կամ երկու կենտրոնների համար:
Հետաքրքրվածության հայտերը կարող են ներկայացվել նաև էլեկտրոնային փոստով` պարտադիր նշումով, թե որ կենտրոնի վերահսկողության համար են դիմում:


ՀՀ Ֆինանսների նախարարության

«Արտասահմանյան ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն» պետական հիմնարկի գործադիր տնօրեն` Էդգար Ավետյանին

Երևան 0010, Տիգրան Մեծի պողոտա 4, 3-րդ հարկ

Հեռախոս՝ (037411) 910 581, 910 590

Էլ. փոստ՝ [email protected]
Վերադարձ
Կապ | Մեր մասին | Ծրագրեր | Ծառայություններ | Նորություններ | Հետազոտություններ | ՈՒղեցույցեր | R&D Էկոհամակարգ | ԲԼՈԳ